HARMONOGRAM PDF Drukuj Email

ROKU SZKOLNEGO 2016/17

1.09.2016

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1.09.2016

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I.

   15.09.2016

Spotkanie z rodzicami klas 0- 6 – wybory trójek klasowych,

zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Rozwoju Szkoły. Wybory Rady Rodziców.

Zatwierdzenie przez rodziców (podpisy trójki klasowej)   planów pracy wychowawczej dla danej klasy (g.d.d.w.), planów współpracy

wychowawcy z rodzicami.

13.10.2016

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY: X-ta rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II. Konsultacje dla rodziców.

21.10.2016

Ślubowanie klas pierwszych.

23.11.2016

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas 0 - VI – godz. 16:00, 17:00 - poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych (indywidualnie lub na piśmie).

16.12.2016

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas 0– VI - godz. 16:00, 17:00.

5.01.2017

Ostatni dzień wystawiania ocen śródrocznych.

11.01.2017

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

23-31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna.

13.01.2017

 

Wywiadówka dla wszystkich klas - godz. 16:00,17:00

Poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

16-29.01.2017

Ferie zimowe.

10.02.2017

Koncert Walentynkowy dla społeczności lokalnej.

02.03.2017

Konsultacje dla rodziców.

5.04.2017

Wywiadówka dla wszystkich klas - godz. 16:00,17:00

13–18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.05.2017

Konsultacje dla rodziców. Urodziny patrona szkoły. Dzień otwarty szkoły. Poinformowanie uczniów i ich rodziców   o przewidywanych ocenach końcoworocznych ( indywidualnie lub na piśmie)

12.06.2017

Ostatni dzień wystawiania ocen końcoworocznych w klasach I – VI.

14.06.2017

Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna

21.06.2017

Dzień Otwarty Szkoły dla przedszkolaków i ich rodziców.

Wystawa moje hobby dla społeczności lokalnej.

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rada podsumowująca rok szkolny.

 
PLAN PRACY SZKOŁY PDF Drukuj Email


ROK SZKOLNY 2016/2017

Daty związane z organizacją roku szkolnego:

Termin rozpoczęcia roku szkolnego                                       01.09.2016r.

Termin zakończenia roku szkolnego                                       23.06.2017r.

Terminy ferii i dni wolnych:

ferie zimowe                                                            16-29.01. 2017r.

zimowa przerwa świąteczna;                                     23-31.12. 2016r.

wiosenna przerwa świąteczna                                      13-18.04. 2017r.

dni wolne         14.10.2016r., 01.11.2016r.,11.11.2016r., 06.01.2017r.,

               03.05.2017r., 15.06.2017r.

Dni dodatkowo wolne      31.10.2016r., 19-21.04.2017r.

                                      02.05.2017r., 16.06.2017r.

Dzień Edukacji Narodowej                                                    13.10.2016r.

Święto Patrona Szkoły:

X rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II                                     13.10.2016r.

Uroczystości szkolne:

rozpoczęcie roku szkolnego                                                            01.09.2016r.

ślubowanie klas pierwszych                                                           21.10.2016r.

andrzejki                                                                                28-30.11. 2016r.

mikołajki                                                                                 06.12.2016r.

wigilie klasowe                                                                        22.12.2016r.

bal przebierańców                                                                   styczeń 2017r.

Dzień Babci i Dziadka                                                               styczeń 2017r.

Koncert Walentynkowy                                                            10.02.2017r.

Urodziny Patrona                                                                     18.05.2017r.

Dzień Matki                                                                              maj 2017r.

Dzień Zdrowego Dziecka                                                           01.06.2017r.

Zakończenie roku szkolnego                                                     23.06.2017r.

Konkursy przedmiotowe i inne wg harmonogramu kuratorium oraz planów pracy grup wiekowych i przedmiotowych

Szkolne wycieczki: wg harmonogramów współpracy wychowawców z rodzicami

Organizacja akcji „Ferie w szkole”                                          16-20.01.2017r.

System oceniania w szkole:

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych                             styczeń, czerwiec

Terminy egzaminów poprawkowych                               ostatni tydzień sierpnia

Terminy wystawiania propozycji ocen         na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów j.w.

Posiedzenia rad pedagogicznych:

Rada organizacyjna przygotowująca nowy rok szkolny                26.08.2016r.

Rada zatwierdzająca plan nadzoru dyrektora                             do 15 września

Rada podsumowująca I półrocze                                                   11.01.2017r.

Rada podsumowująca rok szkolny                                                 23.06.2017r.

Rada – sprawozdanie z realizacji planu nadzoru i ewaluacji           23.06.2017r.

Rady szkoleniowe                                                                wg harmonogramu

Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły                    wg potrzeb

Zadania związane z polityką kadrową:

Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły – ostatni tydzień sierpnia, wg potrzeb szkoły

Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnianiu lub zwolnieniu, konsultacje  ze związkami                                                       marzec – maj

Zebrania z rodzicami:

Terminy wywiadówek          01.09.2016; 15.09.2016; 23.11.2016; 16.12.2016; 13.01.2017; 05.04.2017;

Terminy dni otwartych             13.10.2016; 16.12.2016; 10.02.2017;

18.05.2017; 21.06.2017;

Konsultacje z rodzicami                       13.10.2016; 02.03.2017; 18.05.2017;

Spotkania indywidualne z rodzicami                           na bieżąco wg potrzeb

Działania związane z awansem zawodowym

Termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu                  31.08.2016r.

Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego                   I połowa września

Ocena stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego     koniec I i II semestru

Składanie sprawozdań z realizacji planów              30 dni od zakończenia stażu

Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego          14 dni od otrzymania sprawozdania

Wystawienie oceny dorobku zawodowego                            21 dni od dnia złożenia sprawozdania

Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne          do końca czerwca

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla stażystów        ostatni tydzień czerwca

Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

Badania okresowe                                                        wrzesień i wg potrzeb

Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa                     sierpień, styczeń

Szkolenie pracowników z BHP                                                       wg potrzeb

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych                                      sierpień

Termin składania sprawozdań SIO                                 wrzesień, październik

Termin przedstawienia sprawozdania z planu nadzoru                  czerwiec

Termin przedstawienia planu doskonalenia nauczycieli                 wrzesień

Promocja szkoły

Prowadzenie strony internetowej                                                 B. Łepek

Konkursy o charakterze regionalnym                           n-le wg harmonogramu

Współpraca z prasą lokalną                                        organizatorzy imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2015/2016 PDF Drukuj Email

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI   UCZNIÓW

PSP im. JANA PAWŁA II   w SKARSZEWACH

W ROKU SZKOLNYM 2015/16


1.09.2015r. spotkanie z rodzicami uczniów  klas pierwszych. Pogadanka na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Poinformowanie rodziców o wyposażeniu pierwszoklasisty  i zasadach współpracy ze szkołą.


11.09.2015r. wywiadówka dla wszystkich klas – wybory trójek klasowych, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, Programem Rozwoju Szkoły. Wybory Rady Rodziców. Zatwierdzenie przez rodziców (podpisy trójki klasowej) planów pracy wychowawczej dla danej klasy (godzina z wychowawcą), planów współpracy wychowawcy z rodzicami. Zapoznanie z programem rozwoju szkoły i koncepcją pracy szkoły na lata 2014-2019. Poinformowanie rodziców uczniów klas szóstych o konieczności dostarczenia opinii i orzeczeń w celu dostosowania warunków sprawdzianu zewnętrznego.

Szkoła dla rodziców: Prawa i obowiązki rodziców, pomocne numery telefonów,

godziny pracy świetlicy, pedagoga, logopedy, biblioteki/ wychowawcy klas I - VI.


16.10.2015r.  spotkanie z rodzicami pierwszoklasistów – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pogadanka o zachowaniu zasad bezpieczeństwa terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły. Poinformowanie rodziców o wynikach edukacyjnych dzieci.


29.10.2015r. wywiadówka dla rodziców klas I - VI. Poinformowanie rodziców o wynikach edukacyjnych uczniów oraz o ich zachowaniu. Poinformowanie rodziców uczniów klas szóstych o próbnym sprawdzianie.

Szkoła dla rodziców I- VI: Co sprawia, że moje dziecko ma poczucie bezpieczeństwa.


25.11.2015r.  konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów klas I - VI, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).


17.12.2015r. wywiadówka dla rodziców uczniów klas I - VI. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych. Dzień Otwarty Szkoły- kiermasz bożonarodzeniowy, koncert kolęd.

Szkoła dla rodziców I- VI: Zasady zdrowego i aktywnego stylu życia.


27.01.2016r. wywiadówka dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji. Przekazanie rodzicom uczniów klas szóstych informacji o wynikach próbnego sprawdzianu (zapoznanie z raportem). Zapoznanie z procedurami obowiązującymi na sprawdzianie w klasie szóstej.

Szkoła dla rodziców I - VI: Czytamy naszym dzieciom - dajemy im szansę na szkolny sukces.


23.03.2016r. konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel).


21.04.2016r. wywiadówka dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o wynikach dydaktycznych i zachowaniu uczniów.

Szkoła dla rodziców IV - VI: Jak rozpoznawać i zapobiegać uzależnieniom wśród dzieci.


18.05.2016r. konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel). Urodziny Patrona, Dzień Otwarty Szkoły. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Szkoła dla rodziców IV - VI: I pomoc przedmedyczna – warsztaty/E.Barra, Ł. Kamińska


10.06.2016r. konsultacje indywidualne dla rodziców, rozmowy partnerskie (uczeń, rodzic, nauczyciel). Dzień Otwarty Szkoły dla przedszkolaków i ich rodziców.

 

 
PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PDF Drukuj Email

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 znajduje się w zakładce Do pobrania

Uwaga pierwszoklasiści - we wrześniu będziecie mogli wypożyczyć ze szkolnej biblioteki podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i do języka angielskiego!

 
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PDF Drukuj Email

 

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Oceny, które otrzymaliśmy:

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu się

poziom spełnienia wymagania B/ wysoki stopień

 

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

- poziom spełnienia wymagania D/podstawowy stopień

 

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne-poziom spełnienia wymagania

B/wysoki stopień

 

Cieszymy się, że wizytatorzy zachwyceni byli estetyką szkoły, docenili również  działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego, zachowanie uczniów i sprawy  bezpieczeństwa dzieci, które  są dla nas priorytetem.

Szczegółowy raport zamieszczamy poniżej.

 

Nadzór pedagogiczny

System Ewaluacji Oświaty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Publiczna Szkoła Podstawowa

Skarszewy

Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium

Oświaty w Gdańsku

 

Wstęp

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników prawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.


Opis metodologii

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-09-2013 - 24-09-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Teresa Burczyk, Barbara Mania. Badaniem objęto 199 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 136 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 54 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Obraz placówki

 

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań informacje o szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa z filią w Bączku prowadzona jest przez Gminę Skarszewy. Do szkoły uczęszczają uczniowie ze Skarszew oraz 14 okolicznych wiosek. W roku 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach obchodziła 100 - ą rocznicę powstania.

Badanie szkoły wykazało, że planowane procesy edukacyjne umożliwiają uczenie się. Nauczyciele poszukują ciekawych metod i form pracy oraz sposobów na kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. Motywują

i inspirują do realizowania własnych pomysłów. Podejmują nowatorskie działania, np. "Śladami zabytków Skarszew", "Szlakiem Jana Pawła II – patrona szkoły" czy  „Współpraca z Sandy”, uatrakcyjniając proces zdobywania wiedzy. Dbając o potrzeby i zainteresowania uczniów oraz opinie rodziców, szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych jak i  potrzebujących wsparcia. W sytuacjach trudnych zarówno uczniowie, jak i rodzice wiedzą, że mogą zawsze liczyć na pomoc nauczyciela.

Szkoła monitoruje i analizuje osiągnięcia uczniów. Podejmuje różnorodne działania dydaktyczno – wychowawcze. Uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych, jednakże wyniki sprawdzianu z ostatnich trzech lat utrzymują się w strefie wyników niskich.

Szkoła w opinii wszystkich respondentów uczestniczących w badaniu jest miejscem bezpiecznym. Znajomość i respektowanie przez uczniów obowiązujących norm oraz prowadzone przez nauczycieli diagnozy zachowań uczniów i zagrożeń, wpływają na planowanie działań skierowanych na bezpieczeństwo. Realizowane są liczne przedsięwzięcia i programy promujące bezpieczeństwo oraz zdrowy styl życia. Niewątpliwie istotnym czynnikiem wychowawczym jest kult Patrona Szkoły oraz edukacja regionalna. Publiczna Szkoła Podstawowa m. Jana Pawła II w Skarszewach jest przyjazna i otwarta dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

 

 

Poziom spełniania wymagań państwa

 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują

różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

D

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych

działań dydaktyczno-wychowawczych

x

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy

x

 

Respektowane są normy społeczne

B

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

 

 

Wnioski

1.

Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych oraz przyjazna atmosfera w szkole, służą rozwojowi uczniów.

2.

Stosowane przez nauczycieli różne sposoby wspierania, motywowania i inspirowania uczniów do nauki, pomagają im uczyć się i planować indywidualny rozwój.

3.

Podejmowane w szkole nowatorskie działania uatrakcyjniają ofertę edukacyjną, rozwijają zainteresowania i pasje uczniów oraz umożliwiają osiąganie sukcesu każdemu uczniowi.

4.

Nauczyciele podejmują różne działania dydaktyczno - wychowawcze, jednakże wyniki sprawdzianu z ostatnich trzech lat utrzymują się w strefie wyników niskich.

5.

Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, a dbałość o ich bezpieczeństwo jest pozytywnie postrzegana przez rodziców i partnerów środowiska lokalnego.

6.

Rodzice i uczniowie mają wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące w szkole.

7.

Szkoła organizuje działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które w razie potrzeby są modyfikowane.

 

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana  i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte o najnowszą wiedzę pedagogiczną. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma dostarczanie uczniom informacji o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym.

Poziom spełnienia wymagania: B

 

Procesy edukacyjne zorganizowane w szkole sprzyjają uczeniu się. Nauczyciele motywują uczniów do nauki

i uczenia się poprzez stosowanie różnych form i metod nauki, informacji zwrotnej, ocenianie według ustalonych i jasnych dla uczniów zasad oraz stosowanie nowatorskich rozwiązań. Tworzą sytuacje sprzyjające

podejmowaniu przez uczniów indywidualnych decyzji i poszukiwaniu przez nich różnych rozwiązań. Umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się, inspirując ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów podczas zajęć. Stwarzają im możliwość wzajemnej nauki. Nauczyciele planują i realizują różne działania międzyprzedmiotowe, dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą. W sytuacjach trudnych zarówno uczniowie, jak i rodzice wiedzą, że mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie nauczyciela. Życzliwa atmosfera na zajęciach sprzyja uczeniu się i sprawia, że uczniowie chętnie chodzą do szkoły.

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału

 

W opinii uczniów, nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia i potrafią zainteresować tematem lekcji. Uczą w taki sposób, że uczniowie chcą się uczyć. Obserwacja zajęć oraz zdanie uczniów i nauczycieli wskazuje, że metody, formy oraz pomoce dydaktyczne zostały dostosowane do tematu oraz zainteresowań i możliwości uczniów. Zastosowane metody pracy stwarzały możliwość osiągnięcia zamierzonych celów lekcji, np. praca w grupie uczyła zasady współpracy, zwiększała samodzielność uczniów, stwarzała możliwość dyskusji; praca z tekstem umożliwiała kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; ćwiczenia praktyczne umożliwiały rozwijanie i wykorzystanie nabytych umiejętności; pogadanka służyła najczęściej jako wprowadzenie i podsumowanie tematu, stworzenie miłej atmosfery; zabawy ruchowe umożliwiały rozwijanie sprawności fizycznej. Uczniowie bardzo lubią szkołę, czują się w niej dobrze i bezpiecznie. Mają możliwość rozwijania różnych zainteresowań, np.: sportowych, matematycznych, religijnych, informatycznych.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

 

Nauczyciele podczas zajęć stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się, wyrażać swoje opinie, mieli możliwość podsumowania lekcji. Tworzyli sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań, kształtowali u uczniów umiejętności uczenia się poprzez praktyczne wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy w praktyce, wzajemne słuchanie i sprawdzanie m.in. podczas pracy w grupie. Uatrakcyjniali zajęcia  z wykorzystaniem zabawy, różnorodnych pomocy dydaktycznych.  W opinii większości uczniów, nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć, mogą też liczyć na pomoc w zastanowieniu się nad tym, czego się nauczyli. Deklarują, że potrafią się uczyć.

Również uczniowie klas I-III wskazali, że nauczyciele rozmawiali z nimi o tym, czego nauczyli się w szkole. W opinii ankietowanych nauczycieli, dużo uczniów potrafi się samodzielnie uczyć.

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

 

Nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami. Kształtują atmosferę sprzyjającą uczeniu się poprzez wzajemne poszanowanie, równe traktowanie wszystkich uczniów, udzielanie im rad i wskazówek, motywowanie, a także przyjmowanie ich opinii i inicjatyw. Stwarzają uczniom możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. W opinii uczniów, większość czasu na lekcjach wykorzystywana jest na uczenie się. Życzliwość, wzajemny szacunek, współpraca między wszystkim pracownikami szkoły a uczniami sprzyja dobrej relacji między nimi. Uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie w uczeniu się. Lubią chodzić do szkoły, co potwierdzają rodzice w ankietach. Mają możliwość zdobywania różnorakiej wiedzy, rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z placu zabaw, sali gimnastycznej, a także spotykać się z kolegami.

Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania

 

Nauczyciele na wszystkich przedmiotach przedstawiali cele zajęć, przeważnie poprzez pogadankę, wykorzystując przy tym pomoce dydaktyczne. Zadając uczniom pytania, upewniali się, czy zrozumieli. Uczniowie znają cele lekcji , wiedzą, czego się nauczą i jakich działań oczekują od nich nauczyciele.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach

 

Nauczyciele motywują uczniów do pracy i aktywnego uczenia się poprzez przekazywanie im informacji zwrotnej, właściwą atmosferę na zajęciach, stosowanie odpowiednich metod i form pracy, wykorzystywanie różnych pomocy dydaktycznych. Ponadto pomagają uczniom i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Uczniowie lubią się uczyć. Zarówno uczniowie jak i rodzice twierdzą, że dzieci mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli. Większość ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele chwalą ich dzieci, a także wierzą w ich możliwości.

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom

uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

 

Nauczyciele informują uczniów o ich postępach w nauce. Oceniając, udzielają im informacji zwrotnej na temat opanowanych przez nich wiadomości. Udzielają uczniom wskazówek do dalszej pracy. W opinii uczniów, nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce i dzięki temu wiedzą, jak się uczyć. Rozmawiają z nimi na temat przyczyn ich trudności w nauce oraz ich sukcesów. Oceniają ich według ustalonych i jasnych dla nich zasad. Podczas oceniania nauczyciele uzasadniają oceny. Wszelkie rady, pochwały, ocenianie i nagradzanie, sprawiały dzieciom radość, satysfakcję i mobilizowały ich do aktywności. Samopoczucie ocenianych uczniów ilustruje Rys.4. Według ankietowanych rodziców, ocenianie ich dzieci zachęca je do uczenia się.

 

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

 

Organizacja kształcenia zintegrowanego umożliwia łączenie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie podczas poszczególnych zajęć edukacyjnych, np. obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Natomiast w klasach starszych na języku polskim odwoływano się do wiedzy przyrodniczej, historycznej, plastycznej, zaś w nauczaniu matematyki wykorzystano umiejętności z języka polskiego i przyrody. Nauczyciele umożliwiają uczniom poznawanie świata poprzez organizację akcji charytatywnych, spotkań z ciekawymi ludźmi z dziedziny sportu, sztuki, bezpieczeństwa oraz udział w działaniach patriotycznych. Planują i realizują różne działania międzyprzedmiotowe, np. kulturalne i wycieczki edukacyjno - ekologiczne, różnorodne konkursy („Strój historyczny”, „Kartka Świąteczna z figur geometrycznych”), akcje proekologiczne, przedstawienia, debaty, wystawy, np.  ”Moje hobby”, przedsięwzięcia klasowe i szkolne (Dzień Patrona Szkoły). Uczniowie mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą. Wiedza, którą zdobywają w szkole przydaje im się w codziennym życiu.

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia

się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.  

 

Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Rozmawiają z uczniami na temat toku zajęć, inspirują do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Kształtują odpowiedzialność uczniów poprzez umożliwienie im wpływania na przebieg lekcji. Umożliwiają im wybór dotyczący tematyki lekcji, organizacji pracy, sposobu oceniania, terminów testów, sprawdzianów zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele dają także uczniom możliwość dokonania refleksji nad tym, czego się nauczyli na lekcji, natomiast uczniowie są świadomi i odpowiedzialni za własny rozwój.

Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

 

Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wzajemnej nauki. Praca w parach lub w grupach umożliwia współpracę i pomoc koleżeńską. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem poprzez podział ról i obowiązków, dyskusje, wzajemne słuchanie, doradzanie i przekazywanie wiedzy oraz umiejętności. Rysunek 1 ilustruje stosowane przez nauczycieli na lekcjach sposoby wykorzystujące wzajemne uczenie się uczniów. Według  ankietowanych uczniów, pracowali w grupach oraz wykonywali zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów.

W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów

Podjęte w szkole liczne nowatorskie rozwiązania, to między innymi: "Akademia piłki siatkowej dla klas I - III", „Ratujemy i uczymy ratować”, "Mały ratowniczek", "Kociewie – moja mała Ojczyzna", "Śladami zabytków Skarszew", "Od grosika do złotówki", "Kampania na rzecz zdrowego i bezpiecznego stylu życia", "Dzień Europejski", "Szlakiem Jana Pawła II – patrona szkoły", "Blaski i cienie czasów PRL-u", „Współpraca z Sandy”. Wszyscy nauczyciele deklarują wprowadzenie nowatorskich rozwiązań (Rys. 1 i 2). Celowość ich stosowania wynika m.in. z potrzeby rozwoju zainteresowań i pasji uczniów, zdobywania wiedzy, poczucia wspólnoty regionalnej i umiłowania Ojczyzny, nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad bezpiecznego zachowania się i zdrowego odżywiania, poszanowania środowiska, przygotowania do życia w świecie zjednoczonej Europy. Wszystkie nowatorskie rozwiązania stosowane w szkole uatrakcyjniają proces zdobywania wiedzy, pozwalają na dostosowanie oferty do potrzeb i wymagań uczniów, wpływają na wzrost popularności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych.Ponadto motywują uczniów do aktywności, przyczyniają się do  ich rozwoju i osiągnięcia sukcesów. Kształtują również pożądane przez szkołę postawy osobowościowe i właściwe zachowania, promują potrzebę uczenia się przez całe życie, a także wpływają na poprawę atmosfery kontaktów z rodzicami.

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości. Dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, ma związek                            z monitorowaniem tego procesu oraz wykorzystaniem informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu.

Poziom spełnienia wymagania: D

 

Nauczyciele realizują podstawę programową wykorzystując zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz dostępnych diagnoz i analiz. Formułują i wdrażają wnioski z tych analiz. Podejmowane działania dydaktyczno - wychowawcze nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. W ostatnich trzech latach wyniki sprawdzianu po klasie szóstej utrzymują się w strefie wyników niskich. Wyniki badań wskazują na rozbieżności pomiędzy ocenianiem zewnętrznym a wewnątrzszkolnym. Jednakże uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych.

 

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów                                     z poprzedniego etapu edukacyjnego

 

W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem diagnozy z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nauczyciele korzystają z diagnozy gotowości szkolnej oraz raportu badania uczniów dla klas III, przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów wraz z rekomendacjami w zakresie umiejętności matematycznych oraz językowych. Nauczyciele klasy czwartej diagnozują wiedzę ze swoich przedmiotów. Sformułowane wnioski wykorzystują do modyfikacji dydaktyczno – wychowawczych planów pracy, organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz tworzenia dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych, a także tych mających problemy w nauce.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji

 

Nauczyciele realizując podstawę programową, wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Rysunek nr 1 przedstawia zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej stosowanej przez nauczycieli na przynajmniej połowie zajęć. Uczniowie mają możliwość kształcenia kluczowych umiejętności na zajęciach lekcyjnych (tj. umiejętności czytania ze zrozumieniem, myślenia naukowego i matematycznego, pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań, uczenia się, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, komunikowania się w języku ojczystym). Podczas  obserwowanych zajęć lekcyjnych nauczyciele zwracają uwagę na kształcenie umiejętności kluczowych, dbają o poprawność stosowania "języka matematycznego", akceptują różne metody rozwiązywania zadań.

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

 

Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów i wykorzystują wnioski z tych analiz do zwiększenia aktywności

uczniów, modyfikacji zakresu wprowadzanego materiału, warsztatu pracy, indywidualizacji nauczania, utrwalania zagadnień sprawiających uczniom trudność.  Nauczyciele stosują bieżące ocenianie, podsumowujące i kształtujące. Z badań wynika, że prawie wszyscy nauczyciele upewniają się, czy  uczniowie

zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji. Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności uczniów, mając na uwadze indywidualizację procesu uczenia się. Wykorzystują różne techniki badawcze, zadają  pytania i sprawdzają poprawność wykonywanych zadań.

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych

 

Mając na uwadze wyniki sprawdzianu po klasie VI należy stwierdzić, iż wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć nie przyczyniają się do poprawy efektów kształcenia. Wyniki szkoły w okresie trzech

ostatnich lat mieszczą się w strefie wyników niskich, tj. w 2011r. (średni wynik - 20,98 pkt) - stanin 2, 2012r. (średni wynik - 18,66 pkt) - stanin 2, 2013r. (średni wynik - 20,37 pkt) - stanin 3. Ponadto, osiągnięcia uczniów we wszystkich standardach egzaminacyjnych są niższe w porównaniu do wyników uczniów województwa pomorskiego (z uwzględnieniem lokalizacji szkoły - miasto do 20 tysięcy). Na przestrzeni 3 lat wzrasta odsetek uczniów z niskimi wynikami: w 2011r. (20,66%), 2012r. (21,30%), 2013r. (21,43%) oraz zmniejsza się odsetek uczniów z wysokimi wynikami, tj. 2012r. (25,93%), 2011r. (24,79%), 2013r. (23,41%). Końcoworoczne średnie oceny klas szóstych z okresu ostatnich trzech lat kształtowały się w przedziale od 4,0 do 4,9. Uczniowie najbardziej zadowoleni są z udziału w zawodach sportowych oraz z osiągnięć z matematyki. Do nich można zaliczyć między innymi: w roku szkolnym 2011/2012 wyróżnienie w V Pomorskim Konkursie Matematycznym dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, IX miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Matematyka i przyroda", w roku szkolnym 2012/2013 - II miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 i X miejsce w roku szkolnym 2012/2013r. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego sformułowano wnioski dotyczące kształcenia umiejętności egzaminacyjnych, organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas szóstych, rozwiązywania testów, comiesięcznych sprawdzianów próbnych z języka polskiego i matematyki. Przykładami skutecznych działań dydaktyczno - wychowawczych, według dyrektora szkoły, są osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych, wzrost czytelnictwa oraz mała wypadkowość

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy

 

Dyrektor i nauczyciele wskazali na umiejętności przydatne w kolejnym etapie kształcenia. Do nich zaliczyli: naukę dwóch języków obcych, wykorzystane wiedzy w praktyce, asertywność, kreatywność, pracę w zespole. Ponadto, wymienili również zachowania proekologiczne, kultywowanie tradycji regionalnych, korzystanie z różnych źródeł wiedzy, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialność, radzenie sobie ze swoimi emocjami i punktualność. Analiza wyników diagnozy przeprowadzonej po klasie trzeciej (2011 – 2013) w ramach Ogólnopolskiego Badana Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) dostarcza informacji, że  wyniki zespołów klasowych kończących pierwszy etap edukacji są często niższe zarówno w zakresie umiejętności językowych i matematycznych w porównaniu do średnich wyników szkół w województwie. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego (2011 - 2013) i końcoworoczne klas szóstych wskazują na rozbieżności pomiędzy ocenianiem zewnętrznym a wewnątrzszkolnym.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne

 

Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego                    i psychicznego a także klimatu sprzyjającego uczeniu się.

Poziom spełnienia wymagania: B

 

Uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w szkole. Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Według większości ankietowanych uczniów w ciągu ostatniego roku szkolnego nie zdarzyła się ani razu przemoc (werbalna, wykluczania, fizyczna), agresja przeciwko mieniu, cyberprzemoc lub groźna agresja fizyczna. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Zasady postępowania i współżycia w szkole są ustalane i przestrzegane przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Działania wychowawcze są analizowane z udziałem uczniów i rodziców, a w razie potrzeby modyfikowane.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne

 

Uczniowie  w czasie lekcji i przerw czują się bezpiecznie. Jednakże, większość badanych nie czuje się bezpiecznie na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych, np. kiedy przychodzą na boisko szkolne. Większość uczniów nie uczestniczyła w bójkach z użyciem niebezpiecznych narzędzi i nie była zmuszana do kupowania jakichkolwiek rzeczy. Z badań wynika, że większość uczniów nie doświadczyła nieprzyjemnych przezwisk w stosunku do swojej osoby i  nie była obrażana za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych. Również większość uczniów nie była celowo wykluczana z grupy i  nie doświadczyła nieprzyjemnych dowcipów, czy umyślnych zniszczeń rzeczy. W szkole dba się o bezpieczeństwo. Organizowane są konkursy, spotkania z policjantem, strażakiem, aktorem i znanymi kierowcami, np. Hołowczycem. Uczniowie mogą zdawać egzamin na kartę rowerową. Na terenie szkoły prowadzona jest nauka pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników medycznych. Na zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie pierwszych klas otrzymują od Burmistrza Miasta Skarszew "Mały elementarz bezpieczeństwa nad wodą".

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego

 

Uczniowie biorą udział w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach oraz są ich współorganizatorami. Część uczniów jest zaangażowana w  działalność samorządu uczniowskiego. Nauczyciele uważają, że uczniowie pomagają w organizacji życia klasowego i szkolnego, angażują się w działalność aktywu bibliotecznego i świetlicowego. Również włączają się w organizowanie imprez okolicznościowych i akcji charytatywnych. Nauczyciele wspierają inicjatywny uczniowskie podejmowane w klasie, np. zorganizowanie

poczty Walentynkowej, wyjazdów do kina, teatru, na basen, przygotowanie gazetki klasowej

Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu

 

Rodzice i uczniowie mają wpływ na zasady obowiązujące w szkole i wiedzą, jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci.  Zaobserwowano, że nauczyciele poprzez osobisty przykład kształtują pożądane postawy uczniów i dbają o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad. Nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie mają wpływ na wartości i normy obowiązujące w szkole. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami i pedagogiem o  bezpieczeństwie, zachowaniu porządku i są zaangażowani w pełnienie dyżurów szkolnych. Biorą też udział w spotkaniach z "ciekawymi ludźmi", tj. policjantem, strażakiem, alpinistą. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie mają wpływ na zasady zachowania i wartości obowiązujące w szkole. Uczniowie pomagają nauczycielom w dyżurach podczas przerw, a w czasie zajęć z wychowawcą mogą prezentować różne tematy. Nauczyciele organizują apele, wieczornicę poświęconą patronowi szkoły, konkursy i koła zainteresowań. Dyrektor szkoły rozmawia z uczniami na temat właściwego zachowania. Propozycje rodziców są uwzględniane w pracy szkoły. Z ich inicjatywy wydłużono opiekę w świetlicy szkolnej, przygotowano galerię zdjęć na korytarzu szkolnym pn. „Odwiedzili naszą szkołę”. Rodzice uważają, że nauka dwóch języków obcych jest zgodna z ich oczekiwaniami. Respondenci zwrócili uwagę, że uczestniczyli w wyborze patrona szkoły, w wyjazdach na spotkania szkół imienia Jana Pawła II i mają wpływ na zorganizowanie kącika kociewskiego. 

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb

 

W szkole analizuje są podejmowane działania wychowawcze w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców omawia się wypadkowość uczniów. Zarówno uczniowie i rodzice uczestniczą w ankietowaniu na temat bezpieczeństwa. Przeprowadza się comiesięczne apele porządkowe. Również każdego miesiąca wypełnia się karty monitoringu obecności i zachowania uczniów. Bada się znajomość zasad ruchu drogowego poprzez konkursy i wycieczki. W szkole prowadzi się ewidencję spotkań z rodzicami i uczniami na temat bezpieczeństwa. Analizuje się działalność koordynatora ds.bezpieczeństwa poprzez sprawozdania przygotowane dwa razy w roku. Na skutek prowadzonych analiz pojawiły się potrzeby zwiększenia liczby kamer, nauczycieli dyżurujących, pogadanek, warsztatów, profilaktycznych i prewencyjnych, spektakli teatralnych, a także objęcia wszystkich uczniów szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i zorganizowanie akcji „Nasza szkoła na 102, bo odblaski super ma”. Dokonano również modyfikacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Podjęto się realizacji różnorodnych przedsięwzięć i programów promujących bezpieczeństwo oraz zdrowy i aktywny styl życia, tj. "Mały Ratowniczek", "Klub Bezpiecznego Puchatka", "Kampania na rzecz zdrowego i bezpiecznego stylu życia", debata na temat prawidłowego odżywiania się i spędzania bezpiecznie czasu wolnego, czy pokaz ratowania osób z wypadków drogowych.

W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice

 

Rodzice i uczniowie biorą udział w analizach i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych. Przedstawiane przez nich pomysły są analizowane, uwzględniane i wprowadzane do realizacji. Zgłoszone zostały oczekiwania w kwestii dydaktycznej i wychowawczej. Określono potrzebę zorganizowania dla klas szóstych dodatkowych zajęć z języka polskiego i matematyki. Są zdania, aby utrzymać obowiązujące w szkole mundurki szkolne i identyfikatory. Rodzice zgłosili potrzebę utworzenia klas integracyjnych, wydłużenia pracy świetlicy, rozpoczynania zajęć przez pierwszoklasistów od godziny 8.00, a także powstania placu zabaw i zwiększenia liczby dyżurujących nauczycieli. Rodzice również zaproponowali zorganizowanie spotkań ze znanymi ludźmi i wycieczki do prywatnych ogrodów warzywnych. Nie akceptują farbowania włosów przez uczniów, czy noszenia kolczyków przez chłopców. Inną ich propozycją było wyposażenie uczniów klas IV – VI w szafki na podręczniki i przybory szkolne. Nauczyciele wspólnie z uczniami organizują rozgrywki sportowe, ustalają tematykę godzin wychowawczych, podejmują decyzje w sprawie wycieczek i angażują ich w akcje charytatywne. Stwarzają uczniom możliwość prezentowania ich zainteresowań. Rodzice i uczniowie swoje propozycje mogą zgłaszać do skrzynki pomysłów. Podejmowane działania służą eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu właściwych zachowań.


 

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3
Copyright © 2020 Joomla. Wszelkie prawa zastrzeżone.